A A A

STATUT

 

STATUT

„POWIATOWEGO SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO”

W HRUBIESZOWIE


Rozdział 1

 

Nazwa, siedziba, teren działania i charakter prawny

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę "Powiatowy Szkolny Związek Sportowy" w Hrubieszowie, w skrócie PSZS i jest zwany dalej "Związkiem"

 

§ 2

Terenem działania Związku jest obszar powiatu hrubieszowskiego z siedzibą władz w Hrubieszowie.

 

§ 3

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hrubieszowie jest stowarzyszeniem kultury fizycznej                 i posiada osobowość prawną.

Związek działa w ramach Szkolnego Związku Sportowego i może być członkiem innych terenowych i krajowych organizacji kultury fizycznej.

 

§ 4

Związek działa zgodnie z „Ustawą o kulturze fizycznej”, Ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”  oraz niniejszym statutem i uchwałami władz Związku.

 

§ 5

Związek używa pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów

 

§ 6

Związek opiera swoją działalność na aktywności społecznej swoich członków

Do realizacji zadań statutowych Związek może zatrudniać pracowników

Związek jest organizacją o celach nie zarobkowych a wszelkie uzyskane dochody przeznaczone są na realizację zadań statutowych

Związek nie może:

a) udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do członków Związku, członków organów Związku, pracowników Związku, a także osób będących ich bliskimi

b) przekazywać majątku na rzecz członków Związku, organów Związku lub pracowników Związku oraz ich osób bliskich, bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, szczególnie, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

c) kupować towarów lub usług na zasadach szczególnych od podmiotów, w których uczestniczą osoby, o których mowa w paragrafie 6 pkt 4 a.

d) wykorzystywać majątku na rzecz członków Związku, członków organów Związku lub pracowników Związku oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu ZwiązkuRozdział 2

 

Cele i środki działania

 

§ 7

Celem Związku jest:

1/ propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na obszarze działania Związku

2/ realizowanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, edukacji narodowej, promocji zdrowia

3/ szczególnym celem Związku jest wyrównanie szans i warunków uczestniczenia wszystkich dzieci                  i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej,

 

§ 8

Związek realizuje na terenie powiatu swoje cele, o których mowa w par. 7 w szczególności przez:

1/ programowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym na terenie województwa

2/ organizowanie i prowadzenie powiatowego systemu współzawodnictwa sportowego dla młodzieży szkolnej

3/ popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej

4/ popularyzowanie higienicznego trybu życia

5/ reprezentowanie w samorządzie miejskim i terenowych organach administracji rządowej spraw związanych z rozwojem kultury fizycznej wśród młodzieży

6/ powoływanie regulaminowych jednostek organizacyjnych Związku

7/ stwarzanie utalentowanej sportowo młodzieży możliwości osiągania mistrzostwa sportowego

8/ szkolenie kadr dla kultury fizycznej, w tym nauczycieli, rodziców oraz młodzieżowych kadr wolontariuszy w zakresie zdrowego stylu życia, rekreacji i sportu w tym: młodzieżowych organizatorów sportu, młodzieżowych sędziów sportu i młodzieżowych instruktorów

9/ organizowanie imprez i zawodów sportowych o zasięgu przekraczającym obszar powiatu

10/ programowanie i organizowanie obozów szkoleniowych w różnych formach dla młodzieży szkolnej

11/ działanie na rzecz rozwijania urządzeń i obiektów sportowych przyszkolnych

12/ współdziałanie w dziedzinie kultury zdrowotnej i fizycznej młodzieży szkolnej z innymi stowarzyszeniami i organizacjami

13/ doskonalenia umiejętności osób pracujących z dziećmi i młodzieżą poprzez organizowanie szkoleń, dostarczanie materiałów metodycznych, pomoc w kształceniu zawodowym, współdziałanie z odpowiednimi instytucjami i organizacjami w sprawie statusu zawodowego i społecznego wolontariuszy i funkcjonariuszy kultury fizycznej, w szczególności nauczycieli wychowania fizycznego.Rozdział 3

 

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

 

§ 9

Członkowie Związku dzielą się na:

1/ zwyczajnych

2/ wspierających

 

§10

Prawo tworzenia stowarzyszenia przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych a w szczególności mogą być nauczyciele, trenerzy działacze, rodzice, zawodnicy, którzy złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci przez Zarząd Związku.

Małoletni mogą być członkami Związku za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

 

§11

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i osoby fizyczne uznające, popierające i wspomagające finansowo realizację celów i zadań określonych statutem

 

§ 12

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnego zgłoszenia

 

§ 13

Członkowie zwyczajni Związku mają prawo do:

1/ uczestniczenia poprzez swoich przedstawicieli w Walnym Zebraniu Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

2/ zgłaszanie postulatów i wniosków wobec władz Związku

3/ uzyskiwania od władz i organów Związku informacji o działalności i zamierzeniach Związku

4/ otrzymania od władz Związku pomocy i poparcia w zakresie swej statutowej działalności

5/ uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych przez Związek
§ 14

Członkowie wspierający mają prawa przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.

 

§ 15

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:

1/ aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych

2/ przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Związku

3/ uczestniczenie w realizacji zadań programowych Związku

4/ opłacanie składki członkowskiej zgodnie z uchwałami Zarządu

 

§ 16

Członkostwo Związku ustaje na skutek:

1/ rezygnacji zgłoszonej na piśmie do Zarządu Związku

2/ rozwiązania się stowarzyszenia będącego członkiem Związku

3/ wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu

4/ rozwiązania się ZwiązkuRozdział 4

 

Władze Związku

 

§ 17

Władzami Związku są:

1/ Walne Zebranie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego

2/ Zarząd

3/ Komisja Rewizyjna

Kadencja wszystkich władz Związku trwa 4 lata

Członkowie władz pełnią swe funkcje społecznie

Jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz zapadają większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w I terminie lub bez względu na liczbę obecnych w II terminie

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej

 

§ 18

Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie PSZS zwoływane przez Zarząd Związku.

 

§ 19

Walne Zebranie PSZS może być zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zebranie PSZS zwoływane jest co 4 lata przez Zarząd Związku

Termin Walnego Zebrania PSZS, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości członkom nie później niż 14 dni przed datą Walnego Zebrania.

 

§ 20

Nadzwyczajne Walne Zebranie PSZS zwoływane jest przez Zarząd Związku na podstawie:

1/ uchwały poprzedniego Walnego Zebrania PSZS

2/ uchwały Zarządu Związku

3/ wniosku Komisji Rewizyjnej

4/ wniosku uchwalonego przez co najmniej 50% + 1 liczby członków zwyczajnych Związku

Nadzwyczajne Walne Zebranie PSZS obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 

§ 21

W Walnym Zebraniu PSZS biorą udział z głosem stanowiącym członkowie wybrani na walnych zebraniach członków zwyczajnych

Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna

Zasady wyboru członków na Walne Zebranie PSZS ustala Zarząd Związku

 

§ 22

W Walnym Zebraniu PSZS mogą brać udział z głosem doradczym:

1/ członkowie ustępujących władz Związku, którzy nie zostali wybrani członkami

2/ przedstawiciele członków wspierających

3/ osoby zaproszone przez Zarząd Związku

 

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania PSZS należy:

1/ uchwalanie kierunków działalności Związku

2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3/ udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej

4/ wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5/ uchwalanie zmian w statucie Związku

6/ podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i o przeznaczeniu jego majątku

7/ rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków, Zarząd i Komisję Rewizyjną

 

§ 24

Uchwały Walnego Zebrania PSZS zapadają zwykłą większością głosów przy obecności: w pierwszym terminie - co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, w drugim terminie - bez względu na liczbę uprawnionych.Zarząd Związku

 

§ 25

Władzą Związku między Walnymi Zebraniami PSZS jest Zarząd Związku

 

§ 26

Zarząd Związku składa się od 5 do 7 członków wybieranych w głosowaniu tajnym lub jawnym według zasad ustalonych przez Walne Zebranie PSZS

Liczbę członków Zarządu na daną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie PSZS

 

§ 27

Do kompetencji Zarządu Związku należy:

1/ reprezentowanie Związku na zewnątrz i występowanie w jego imieniu

2/ wykonywanie uchwał Walnego Zebrania PSZS

3/ kierowanie działalności Związku we współdziałaniu z członkami zwyczajnymi

4/ uchwalanie i realizowanie budżetu Zarządu Związku

5/ uchwalanie regulaminu Zarządu, regulaminu nagród i wyróżnień

6/ uchwalanie wysokości składek członkowskich

7/ powoływanie komisji, zespołów stałych lub okresowych oraz uchwalanie regulaminów ich działalności

8/ składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych

 

§ 28

Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. W okresie między posiedzeniami Zarządu uprawnienia do jego reprezentowania przysługują przewodniczącemu i jego zastępcom.

 

§ 29

Zarząd wybiera ze swego grona: przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących, sekretarza i 1-3 członkówKomisja Rewizyjna

 

§ 30

Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zebranie PSZS do kontroli działalności Związku

 

§ 31

Komisja Rewizyjna składa się z 3  członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego oraz
sekretarza wybieranych w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania PSZS.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu Związku z głosem doradczym.

 

§ 32

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności statutowej Zarządu Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej oraz formułowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych

2/ składanie na Walnym Zebraniu PSZS sprawozdań ze swojej działalności

3/ występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

4/ żądanie od Zarządu wyjaśnień w sprawie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych

5/ współdziałanie z Komisjami Rewizyjnymi członków zwyczajnych Związku
Kooptacja władz

 

§ 33

W przypadku ustąpienia członków władz mogą one zastosować prawo kooptacji

Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboruRozdział 5

 

Nagrody i wyróżnienia

 

§ 34

Członkom Związku za wzorowe wykonywanie zadań i obowiązków, aktywność na polu krzewienia kultury fizycznej i zdrowotnej oraz osiągnięcia sportowe i wychowawcze przyznawane są następujące wyróżnienia i nagrody:

1/ pochwały ustne i pisemne

2/ nagrody

3/ dyplomy i odznaki honorowe

 

§ 35

Warunki i tryb przyznania nagród i wyróżnień, o których mowa w par. 34 określa Regulamin Nagród i Wyróżnień uchwalony przez ZarządRozdział 6

 

Postanowienia dyscyplinarne

 

§ 36

W stosunku do członków zwyczajnych za naruszenie postanowień statutu lub uchwał władz Związku mogą być stosowane kary

Rodzaje kar oraz tryb postępowania dyscyplinarnego określa Regulamin Dyscyplinarny Związku uchwalony przez ZarządRozdział 7

 

Majątek i fundusze Związku

 

§ 37

Na majątek Związku składają się:

1/ ruchomości

2/ nieruchomości

3/ fundusze

Na fundusze Związku składają się:

1/ składki członkowskie

2/ wpłaty z zawodów i imprez organizowanych przez Związek

3/ dotacje, darowizny i subwencje

§ 38

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego lub jednego z Wiceprzewodniczących

 

§ 39

Do aktu zbycia lub obciążenia majątku nieruchomego wymagana jest uchwała Zarządu ZwiązkuRozdział 8

 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Związku

 

§ 40

Zmiana statutu może nastąpić na mocy uchwały, przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków Walnego Zebrania PSZS przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 41

Rozwiązanie się Związku następuje na mocy uchwały przyjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów członków Walnego Zebrania PSZS przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania

Uchwała powinna określać tryb likwidacji Związku oraz przeznaczenie o majątku