A A A

Regulamin ogólny zawodów powiatowych

 

Regulamin ogólny zawodów powiatowych

na rok szkolny 2013/20141. Każda szkoła w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.09.2013 r. przesyła pocztą elektroniczną deklarację uczestnictwa w wybranych dyscyplinach sportowych. W terminie do dnia 25.09.2013 r. dostarcza oryginalną deklarację sporządzoną na właściwym druku podpisaną przez dyrektora szkoły (druki do pobrania są na stronie internetowej w zakładce "PLIKI - tutaj »").

Nie dostarczenie lub nie dotrzymanie powyższych terminów spowoduje wyeliminowanie szkoły z eliminacji powiatowych.

 

2.Po uzyskaniu deklaracji uczestnictwa zostanie opracowany kalendarz powiatowy w oparciu o kalendarz rejonowy i wojewódzki oraz systemy rozgrywek (zależne od ilości zgłoszeń).

 

3. Przed zawodami (minimum dwa dni) opiekun każdego zespołu zobowiązany jest dostarczyć  organizatorowi zawodów imienne zgłoszenie sporządzone na właściwym druku (drogą elektroniczną na adres e-mail: szshrubieszow@gmail.com). W dniu zawodów dołączyć oryginalne zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły. Nie dostarczenie zgłoszenia w terminie spowoduje nie dopuszczenie do zawodów.

 

4. We wszystkich dyscyplinach i konkurencjach drużynowych zespół tworzą uczniowie jednej  szkoły.

 

5. Szkoła może wystawić tylko jeden zespół.

 

6. Uczeń może startować zgodnie z regulaminem tylko w swojej kategorii wiekowej.

 

7. Brak stroju sportowego wyklucza zawodnika z udziału w zawodach.

 

8. Do zawodów dopuszczani są uczniowie bez dodatkowych badań lekarskich, posiadający grupę A lub B, uczestniczący czynnie w zajęciach wychowania fizycznego.

 

9. Każdy uczestnik zawodów musi posiadać aktualną legitymację szkolną.

 

10. Celem jest wyłonienie mistrzów powiatu, którzy będą nas reprezentować w rozgrywkach rejonowych i wojewódzkich.

 

11. System rozgrywek oraz ilość startujących podane będą w szczegółowych regulaminach poszczególnych konkurencji.

 

12. Gospodarz zawodów zapewnia prawidłowe przygotowanie zawodów (szatnie, boisko, sprzęt, obsadę sędziowską).

 

13. Organizator zawodów zapewnia prawidłowy przebieg imprezy (sędziowie, otwarcie i zakończenie, wręczenie dyplomów).

 

14. Koszty organizacji zawodów powiatowych pokrywa PSZS w miarę otrzymanych środków. Koszty uczestnictwa – uczestniczące szkoły ze środków własnych, gminy lub miasta.

 

15. W sprawach spornych ostateczną decyzję podejmuje organizator zawodów.

 

16. Komunikaty z zawodów ukazywać się będą jedynie na stronie internetowej www.pszs.lubiehrubie.pl, nie będą wysyłane listownie.

 

17. Każda szkoła biorąca udział w systemie zawodów sportowych SZS zobowiązana jest do opłacenia wpisowego w wysokości 100 zł. za każdą jednostkę pedagogiczną (osobno szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie), szkoły małe do 100 uczniów po 50 zł. Wpłata winna być dokonana na konto PSZS:

 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Hrubieszowie

BANK BGŻ o/Hrubieszów

nr rachunku 35 2030 0045 1110 0000 0256 4640

 

Termin płatności nie później  niż do 25.09.2013r. (do pierwszych zawodów powiatowych).

 

18. Szkoła, która nie dokona wpłaty w wyznaczonym terminie, nie będzie dopuszczona do zawodów.

 

19. Zawodnicy, opiekunowie i sędziowie podczas zawodów objęci są ubezpieczeniem (pod warunkiem opłacenia wpisowego).

 

20. Wczasie zawodów uczniowie przebywają pod opieką swojego opiekuna (brak opiekuna powoduje odsunięcie uczniów od zawodów).

 

Regulamin opracowano zgodnie z kalendarzem LW SZS i zatwierdzono na zebraniu Zarządu Powiatowego SZS.

 

 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

w Hrubieszowie